Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht. 
Publicatiedatum: 26 januari 2009

1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij eResults BV producten en/of diensten van welke aard dan ook aan de afnemer daarvan (hieronder aangeduid als Klant) levert, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen van eResults BV zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee maanden, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen eResults BV en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2 Dienstverlening

 1. eResults BV verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
 2. eResults BV ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
 3. Klant zal eResults BV steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van de noodzakelijke informatie voor het kunnen uitvoeren van de aan eResults BV verstrekte opdracht en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van eResults BV noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
 4. De Klant garandeert dat alle redelijke instructies van eResults BV met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en eResults BV in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom eResults BV redelijkerwijs verzoekt.
 5. De persoonsgegevens van Klant verstrekt aan eResults BV worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij eResults BV daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

3 Prijzen / betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 2. eResults BV is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan Klant en met inachtneming van een termijn van één maand de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.
 3. Klant is verplicht betalingen voor periodieke dienstverlening bij vooruitbetaling per maand, per kwartaal, per jaar of bij nader vast te stellen termijn te voldoen. 
 4. Voor alle periodieke dienstverlening geldt dat, tenzij expliciet anders overeengekomen, deze tot wederopzegging automatisch wordt verlengd. Opzegging dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van een nieuwe periode schriftelijk te zijn gedaan en zal door eResults BV schriftelijk worden bevestigd.
 5. Afhankelijk van de opdracht kan eResults BV bedingen dat de vergoeding voor de werkzaamheden voor een deel bij aanvang en het restant in één of meerdere delen per deeloplevering van de opdracht door Klant worden voldaan.
 6. Alle facturen zullen door Klant worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is Klant verplicht binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door eResults BV is ontvangen.
 7. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Daarnaast is eResults BV gerechtigd zonder verdere in kennisstelling alle dienstverlening aan Klant per direct stop te zetten. Hieronder vallen ook doorlopende services, zoals de hosting van webbased software, websites en email. Tevens zal eResults BV de registratie van domeinnamen die eResults BV voor Klant beheerd per eerstvolgende mogelijkheid stopzetten.

4 Meerwerk / wijziging

 1. Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen eResults BV en Klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van eResults BV aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door eResults BV wordt gehanteerd in aanmerking komt. eResults BV is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien gedurende de uitvoering van een opdracht door niet eerder te voorziene ontwikkelingen blijkt dat een eerdere tijdsinschatting door eResults BV niet langer reëel is, zal eResults BV Klant hierover zo snel mogelijk informeren. Wanneer Klant ervoor kiest de werkzaamheden door eResults BV te laten continueren dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door eResults BV wordt gehanteerd in aanmerking komt. 
 3. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4 lid 1 en 2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuïteit van de dienstverlening, en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en eResults BV, kunnen worden beïnvloed.
 4. Mochten door eResults BV voor Klant ingeplande werkzaamheden niet gerealiseerd kunnen worden door redenen die aantoonbaar buiten de macht van eResults BV liggen – bijvoorbeeld het uitblijven van benodigde input vanuit Klant – dan schuiven de voor deze werkzaamheden ingeplande uren maximaal 60 dagen na de oorspronkelijk geplande datum door. Daarna heeft eResults BV het recht de uitvoering hiervan te laten vervallen, waarbij Klant de overeengekomen vergoeding alsnog schuldig is vanwege het hiermee gemoeide urenbederf voor eResults BV.

5 Tussentijdse beëindiging

 1. Indien de Klant enige verplichting uit een overeenkomst met eResults BV niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 3 en in situaties als omschreven in artikel 7, is eResults BV gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Dit ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen zoals die zijn overeengekomen.
 2. Klant heeft het recht de overeenkomst met eResults BV tussentijds te beëindigen indien eResults BV niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met Klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat Klant eResults BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en eResults BV binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

6 Aansprakelijkheid

 1. eResults BV is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van eResults BV en/of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van eResults BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Aansprakelijkheid van eResults BV voor schade aan derden, zijnde geen Klant, is uitgesloten.
 4. eResults BV is niet verantwoordelijk, en kan niet als zodanig aansprakelijk gesteld worden, voor de door Klant aan haar aangeleverde, of door Klant in haar programmatuur ingevoerde gegevens en bestanden. Indien deze gegevens inbreuk maken op enige rechten of wetgeving is Klant hiervoor ten alle tijd zelf verantwoordelijk.
 5. eResults BV is niet verantwoordelijk, en kan niet als zodanig aansprakelijk gesteld worden, voor door haar programmatuur volautomatisch vervaardigde adviezen. Tevens is eResults BV niet verantwoordelijk voor de gevolgen die deze adviezen hebben voor Klant na opvolging hiervan.
 6. Indien in het geval van hosting een internetsite of internetdienst tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van eResults BV, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van eResults BV en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de Klant daardoor eventueel leidt.
 7. eResults BV heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de met Klant overeengekomen garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
 8. De aansprakelijkheid van eResults BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant eResults BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming en eResults BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat eResults BV in staat is adequaat te reageren.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij eResults BV meldt.

7 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van eResults BV.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

8 Vrijwaring door Klant

 1. De Klant vrijwaart eResults BV voor alle aanspraken van derden terzake van schades waarvoor aansprakelijkheid van eResults BV jegens Klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op een internetsite door de Klant, medewerkers van de Klant en/of derden; het zonder toestemming van Klant of eResults BV inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/internetsites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

9 Oplevering, installatie en acceptatie

 1. eResults BV zal de te ontwikkelen opdracht aan Klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door eResults BV uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 2. De (deel)opdracht zal tussen partijen gelden als geaccepteerd en als zodanig schriftelijk worden vastgelegd, indien: op de dag van oplevering partijen overeenstemming bereiken inzake het opgeleverde; op het moment dat eventuele ernstige fouten zijn opgelost bij een volgende oplevering; In afwijking van het voorgaande zal de opdracht, indien Klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 3. Indien tijdens de oplevering blijkt dat de programmatuur dusdanige fouten bevat die een acceptatie belemmeren, dan zullen deze schriftelijk door eResults BV worden vastgelegd en zal eResults BV zich naar beste vermogen inspannen om deze fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. De oplevering wordt hierdoor onderbroken en zal in wederzijds overleg naar een later tijdstip worden uitgesteld.
 4. Indien tijdens de oplevering blijkt dat de programmatuur andere fouten bevat, dan zullen deze schriftelijk door eResults BV worden vastgelegd en binnen de termijn die is gesteld voor een volgende oplevering worden hersteld.
 5. Acceptatie van de opdracht mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de opdracht redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de eResults BV om deze kleine fouten te herstellen.
 6. Indien de opdracht in delen wordt opgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaald deel een eventuele acceptatie van een eerder deel onverlet.

10 Logo op websites en programmatuur

 1. eResults BV heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina's en programmatuur het eResults BV logo te plaatsen.
 2. Opdrachtgever heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen dan wel onzichtbaar te maken.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de door eResults BV ontwikkelde websites en andere programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon dan eResults BV is gemaakt of ontwikkeld.
 4. eResults mag aan voor de klant verrichte werkzaamheden refereren in haar openbare documenten, zoals op haar website. Het is eResults hierbij toegestaan de (merk)naam van Klant, diens beeldmerken als een logo en citaten van contactpersonen te vermelden. Ook mag eResults BV in algemene zin omschrijven welke werkzaamheden eResults BV voor de klant heeft verricht en tot welke resultaten dit heeft geleidt. 

11 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die eResults BV bij de uitvoering van software ontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij eResults BV (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van eResults BV is het Klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van eResults BV of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke eResults BV in licentie gebruikt mag Klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Het is eResults BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien eResults BV door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal eResults BV op verzoek van Klant een reservekopie aan Klant ter beschikking stellen.
 5. Alle rechten van intellectuele eigendom van exclusief voor Klant door eResults BV vervaardigde designs en adviesrapportages berusten - na volledige betaling van het hiervoor door Klant aan eResults BV verschuldigde bedrag - bij Klant.

12 Gebruiksrecht programmatuur

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent eResults BV Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 2. De programmatuur mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Klant zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.. Klant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van eResults BV bevat.
 4. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan eResults BV retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging eResults BV onverwijld schriftelijk melding maken.

13 Onderhoud

 1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van eResults BV geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan eResults BV melden. Na ontvangst van de melding zal eResults BV zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door eResults BV te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. eResults BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Klant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodigde daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is eResults BV niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 2. eResults BV staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken.
 3. eResults BV kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan eResults BV toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan eResults BV is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
 4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, kan eResults BV bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Klant ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is eResults BV niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan eResults BV van Klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met eResults BV aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 5. Indien Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met eResults BV is aangegaan, kan eResults BV niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

14 Programmatuur van derden

 1. Indien en voor zover eResults BV programmatuur van derden aan Klant ter beschikking stelt, zullen, mits dat door eResults BV schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Klant ter inzage bij eResults BV en eResults BV zal deze voorwaarden aan Klant op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en eResults BV om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht en kunnen op elk moment door eResults BV, zonder verdere aankondiging, gewijzigd worden. Van toepassing voor Klant is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.